Uitstel Wet Toekomst Pensioenen

U heeft vast al gehoord dat er nieuwe pensioenwetgeving aan komt: de Wet Toekomst Pensioenen. In deze wet worden de nieuwe pensioenregels vastgelegd, die voortkomen uit het Pensioenakkoord. De beoogde ingangsdatum van deze nieuwe wet was 1 januari 2023. Dit is nu uitgesteld naar 1 juli 2023. Wat betekent dit voor u? Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen.

Waarom eigenlijk een nieuw pensioenstelsel?

Het huidige pensioenstelsel stamt nog uit de jaren vijftig. Een tijd waarin werknemers vaak lang bij dezelfde werkgever in dienst bleven en er veel meer werkenden dan gepensioneerden waren. Sindsdien is er veel veranderd op de arbeidsmarkt, mensen switchen gemakkelijker van baan of gaan ondernemen en daarnaast is de levensverwachting flink gestegen en de rentestand juist gedaald. Ook zijn er steeds minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Allemaal zaken waardoor het uit te keren pensioen onder druk is komen te staan.

Wat is er tot nu toe al gebeurd?

Om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken zijn werknemers- en werkgeversorganisaties en het kabinet jarenlang met elkaar in overleg geweest. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het Pensioenakkoord dat tot stand kwam op 5 juni 2019, met daarin de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Deze zijn daarna in juni 2020 uitgewerkt in een Hoofdlijnennotitie Uitwerking Pensioenakkoord.

De afspraken uit het Pensioenakkoord zijn uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel dat op 16 december 2020 ter consultatie is aangeboden. Dit betekent dat iedereen een hierop reactie mocht indienen. Dit heeft ruim 800 reacties opgeleverd. Vervolgens is de parlementaire behandeling begonnen. De beoogde inwerkingtreding van de wet was destijds nog 1 januari 2022.

Op 10 mei 2021 heeft minister Koolmees deze ingangsdatum uitgesteld tot 1 januari 2023. Er was meer tijd nodig om de nieuwe wet uit te werken en alle reacties op de consultatie goed te bekijken en mee te nemen. Uiteindelijk is op 30 maart 2022 het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen bij de Tweede Kamer ingediend door minister Schouten.

Aangezien de behandeling van het wetsvoorstel nog steeds verre van afgerond is, heeft minister Schouten op 6 oktober 2022 de ingangsdatum verder uitgesteld naar 1 juli 2023. De komende weken staan er nog enkele overleggen gepland in de Tweede Kamer. Daarna moet de plenaire behandeling nog komen en moet de conceptwet aan de Eerste Kamer voorgelegd worden.

Wat betekent de nieuwe wet voor mijn pensioenregeling?

De nieuwe wet kan de volgende gevolgen hebben voor uw pensioenregeling:

  • Als u nog een middelloonregeling heeft dan moet deze worden omgezet naar een beschikbare premieregeling, uiterlijk op 1 januari 2027;
  • Als u een beschikbare premieregeling heeft met een stijgende beschikbare premiestaffel dan moet die uiterlijk op 1 januari 2027 – voor in ieder geval alle nieuwe werknemers – worden omgezet naar een gelijkblijvende premiestaffel. U kunt ervoor kiezen om voor de bestaande werknemers de oude stijgende premiestaffel in stand te laten óf deze ook voor hen aan te passen naar een gelijkblijvende premiestaffel. Mogelijk betekent dit laatste dat u bestaande werknemers een compensatie moet gaan betalen. Wij kunnen samen met u bekijken wat de beste keuze is voor uw (toekomstig) werknemersbestand en pensioenregeling;
  • In elke pensioenregeling wordt de berekening van het nabestaandenpensioen vereenvoudigd: het verzekerde partner- en wezenpensioen zijn nu afhankelijk van het aantal dienstjaren. Straks niet meer, dan wordt het een vast percentage van het salaris.


Moet ik als werkgever nu al iets doen?

Op dit moment hoeft u nog niets te doen. Wij wachten allereerst de definitieve wetgeving af. Dan weten wij alle randvoorwaarden. Vervolgens heeft u tijdens de overgangstermijn van 1 juli 2023 tot 1 januari 2027 de tijd om nieuwe afspraken te maken met uw werknemers over hun toekomstige pensioenopbouw en uw pensioenregeling te wijzigen.

Wij doen u dan een voorstel voor een adviestraject om u hierover te adviseren en u volledig te begeleiden. Zo kunnen wij voor u scenarioberekeningen maken voor de mogelijke aanpassingen, zodat u ziet wat u per scenario aan premie en eventuele compensaties gaat betalen over een bepaalde periode en welk pensioen de werknemers kunnen opbouwen. Vervolgens bekijken wij samen met u wat het meest passend is. Ook kunnen wij u helpen bij het informeren van uw werknemers en, waar nodig, het verkrijgen van instemming van de werknemers voor de benodigde wijzigingen in hun arbeidsvoorwaarden op pensioengebied.

Wij blijven uiteraard de ontwikkelingen voor u op de voet volgen en informeren u tijdig wanneer er actie nodig is! Als u nu al van gedachten wilt wisselen of meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen met onze pensioenspecialist Linda Kasbergen.