Het nieuwe pensioenstelsel

Goed nieuws over de AOW-leeftijd

Op 5 juni 2019 was er al een eerste akkoord op de aanpassing van het pensioenstelsel. Een onderwerp was een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, welke direct is doorgevoerd.

Iedereen heeft hier voordeel van. De AOW-leeftijd tot en met 2024 stijgt minder snel dan eerst was vastgelegd. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd niet met 1 jaar stijgen als de levensverwachting met 1 jaar toeneemt, maar met 8 maanden.

Transparanter en persoonlijker pensioenstelsel

De uitwerking van een transparanter stelsel is ons momenteel niet duidelijk. Wat we weten is dat bij fondsen afgestapt wordt van een gelijk opbouwpercentage per dienstjaar (stel je bouwt 1,5% pensioen per dienstjaar op over € 30.000,00, dan is dat € 450,00 pensioen wat vanaf pensioendatum jaarlijks wordt uitgekeerd).

Technisch kost dit pensioen voor een jonge medewerker veel minder dan voor een oude medewerker, maar toch rekenen fondsen op dit moment voor iedereen een gelijke premie.

In het nieuwe stelsel zal deze premie voor iedereen wel gelijk blijven, maar zal een jonge medewerker hiermee meer pensioen opbouwen dan een oude medewerker.
Dit pensioen wordt niet meer direct omgezet in een te verwachten pensioenuitkering, maar wordt meer behandeld als een beleggingsvermogen zoals in een beschikbare premieregeling. Hiermee worden dekkingsgraad problemen voorkomen en werkt een lage rentestand aanzienlijk minder door in de pensioenuitkeringen.

Deze wijziging levert oudere medewerkers een lagere pensioenopbouw op. Hoe dit gecompenseerd gaat worden is onderdeel van de verdere besprekingen.

Wel wordt hiermee de opbouw inderdaad persoonlijker. Ook zal deze meer meebewegen met de economische ontwikkelingen.

Verder wordt het partnerpensioen voor pensioneren verbeterd. Dit zal niet meer afhankelijk zijn van het aantal dienstjaren, maar een percentage van het laatste salaris bedragen.

Beschikbare premieregelingen

Het overgrote deel van de werknemers bouwt pensioen op via een pensioenfonds. De hervorming is dan ook vooral vormgegeven met het oog op fondsen.

Via ons kantoor lopen veel regelingen waarbij de werkgever het ouderdomspensioen toezegt op basis van premie. Op zich is dit een pensioen dat buiten de pensioendiscussie lag. Iedereen betaalt voor zijn eigen pensioen.

Waar eerst de verwachting was dat ook de premieregelingen aangepast moeten worden, is de huidige verwachting dat bestaande regelingen gehandhaafd worden voor deelnemers die reeds in de regeling zijn opgenomen. Alleen nieuwe werknemers zullen een gelijkblijvende pensioenpremie toegezegd krijgen. De werkgever krijgt hiermee mogelijk twee regelingen.

Zware beroepen

Werkgevers en werknemers krijgen de komende jaren de gelegenheid om afspraken te maken over vervroegd pensioen voor zware beroepen. Daarin wordt ook beantwoord welke beroepen als zwaar bestempeld worden.

Er komt ook een Regeling Vervroegde Uittreding, waarbij de werkgever maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd een uitkering tot ongeveer €19.000,00 per jaar mag aanbieden. Dit kan worden gezien als een AOW-compensatie, waardoor minder verschil in inkomen wordt bereikt.

Er blijft ook gekeken worden naar de duurzame inzetbaarheid en deeltijdpensioen.

De overheid zal een deel van de financiering van vroegpensioen op zich nemen.

Meer keuze bij pensioneren

Vanaf 2022 kan een deel van het pensioen ineens worden opgenomen. Dit zal gaan om 10% van de pensioenwaarde, die bij ingang van het pensioen uitgekeerd wordt. Een hoog-laagconstructie zal wel interen op de uitkering ineens en het resterende pensioen zal een verplicht minimum moeten behouden.

De uitkering ineens kan aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld reizen, verbouwen of het kopen van een auto als je een auto van de zaak hebt.

Pensioen vervroegen, uitstellen, het uitruilen van ouderdoms- en partnerpensioen en de hoog-laagconstructie blijven bestaan.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De sociale partners dienen deze zomer met een voorstel te komen voor het verplichtstellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Of dit wel of geen goede ontwikkeling is, laten wij in het midden. Wel merken wij op dat sommige ondernemers helemaal niet verzekerd hoeven worden. De directeur die de schaapjes al op het droge heeft, zou toch vrij moeten zijn om niet te verzekeren. Dit sluit aan bij onze filosofie dat je moet verzekeren wat je zelf niet kunt dragen.

Dan zijn er nog ondernemers die nu niet, of niet volledig te verzekeren zijn (bijvoorbeeld door bestaande arbeidsongeschiktheid). Hier zal vanuit de overheid een oplossing voor moeten volgen.

Auteur: Bas van Tetering, Pensioenadviseur

Advies nodig?
Bel of mail ons!

Heb je vragen over bedrijfsverzekeringen, pensioen, hypotheek of andere financiële vraagstukken?

Neem dan direct contact met ons op.
Mail info@klasseadvies.nl