Wet Toekomst Pensioenen is definitief

Zoals u wellicht al hebt vernomen is afgelopen dinsdag 30 mei de 1e Kamer akkoord gegaan met de Wet Toekomst Pensioenen. Wat betekent dit voor u? Wij geven u graag een update!

Waarom nieuwe pensioenregels?

In een eerdere blog hebben wij u al geïnformeerd over de aanleiding van deze nieuwe wet en hoe deze tot stand is gekomen. Wilt u dit nog eens nalezen? Klik dan op de volgende link: Uitstel Wet Toekomst Pensioenen – Klasse Advies

Wanneer gaat de nieuwe wetgeving in?

De Wet Toekomst Pensioenen zal ingaan per 1 juli 2023 en er geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2028. Uiterlijk op deze datum moet uw pensioenregeling aangepast zijn. In het wetsvoorstel was deze datum nog 1 januari 2027 maar de overgangstermijn is met 1 jaar verlengd. Hierdoor heeft u nog voldoende tijd om nieuwe afspraken te maken met uw werknemer(s) en pensioenuitvoerder.

Moet mijn pensioenregeling gewijzigd worden?

Ja, alle pensioenregelingen moeten in meer of mindere mate worden gewijzigd. Wij beoordelen dit voor u en komen vervolgens met een actieplan. Hieronder geven wij alvast aan welke wijzigingen de nieuwe wet met zich meebrengt:

 • Middelloonregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 worden omgezet in een beschikbare premieregeling. Er worden dan geen gegarandeerde pensioenaanspraken meer opgebouwd maar een pensioenkapitaal dat belegd wordt en waarvan op de pensioendatum pas een ouderdomspensioen wordt aangekocht.
 • Beschikbare premieregelingen met een stijgende beschikbare premiestaffel  moeten uiterlijk op 1 januari 2028 – voor in ieder geval alle nieuwe werknemers – worden omgezet naar een gelijkblijvende premiestaffel (= gelijkblijvend percentage). Voor bestaande werknemers mag de werkgever een keuze maken uit 2 opties:
 • de oude stijgende premiestaffel in stand laten, óf
 • deze voor hen ook aanpassen naar de nieuwe gelijkblijvende premiestaffel

Mogelijk betekent optie 2 dat bestaande werknemers een compensatie moeten krijgen. Wij bekijken samen met u wat de beste keuze is voor uw situatie.

 • In elke pensioenregeling wordt de berekening van de hoogte van het nabestaandenpensioen vereenvoudigd: het verzekerde partner- en wezenpensioen zijn nu afhankelijk van het aantal dienstjaren. Straks niet meer, dan wordt het een vast percentage van het pensioengevend jaarsalaris (partnerpensioen maximaal 50% en wezenpensioen maximaal 20%).

 • De eindleeftijd voor het wezenpensioen wordt in alle regelingen 25 jaar. Daarbij wordt geen onderscheid meer gemaakt in wel/niet studerende/arbeidsongeschikte kinderen. Voor alle kinderen gaat dezelfde eindleeftijd van 25 jaar gelden. Hierdoor hoeven er geen studieverklaringen meer te worden aangeleverd.

Bovenstaande wijzigingen moeten allemaal plaatsvinden uiterlijk voor 1 januari 2028. De volgende wijziging vindt al plaats per 1 januari 2024:

 • Per 1 januari 2024 wordt de aanvangsleeftijd voor pensioenopbouw 18 jaar. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2024 werknemers al vanaf leeftijd 18 jaar moet aanmelden voor de pensioenregeling (dit is nu nog 21 jaar).

Hoe nu verder?

 • Allereerst gaan wij voor u beoordelen op welke punten uw pensioenregeling aangepast moet worden en welke keuzes u hierin kunt maken.
 • Wij doen u vervolgens een voorstel voor een advies- en implementatietraject om u hierover te adviseren en begeleiden.
 • Bij een beoogde aanpassing van de premiestaffel kunnen wij voor u scenarioberekeningen maken, zodat u ziet wat u per scenario aan premie en eventuele compensaties gaat betalen over een bepaalde periode en welke pensioenen de werknemers kunnen opbouwen. Vervolgens bekijken wij samen met u wat het meest passend is voor uw situatie.
 • Voor het bepalen van het nieuwe nabestaandenpensioen kunnen wij ook berekenen wat de impact is per deelnemer. Op basis daarvan kunt u kiezen welk percentage van het salaris aan partner- en wezenpensioen u wenst toe te zeggen.
 • Vervolgens kunnen wij u ondersteunen bij het informeren van uw werknemers en, waar nodig, bij het verkrijgen van instemming van de werknemers voor de benodigde wijzigingen in hun arbeidsvoorwaarden op pensioengebied.

U kunt ons bericht afwachten. Als u echter al op zeer korte termijn hiermee aan de slag wilt, neem dan contact op met onze pensioenspecialist Linda Kasbergen. Dan houden wij hiermee rekening in onze planning.

Ook als u nu al vragen hebt of hierover verder van gedachten wilt wisselen neem dan gerust contact op!